คำถามที่พบบ่อย

ค้นหา
A

ผลกระทบที่สำคัญคือผลกระทบที่มีต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไอทีและเศรษฐกิจของประเทศ การศึกษาหลายครั้งแสดงให้เห็นว่าประเทศที่มีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ต่ำ มีความเจริญด้านนวัตกรรมไอทีและมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในประเทศที่มีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ต่ำ ได้รับผลตอบแทนที่จับต้องได้สำหรับความเสี่ยง การทำงานหนัก และการลงทุนที่พวกเขาทำเพื่อแนะนำนวัตกรรมซอฟต์แวร์ใหม่ออกสู่ตลาด ในทางกลับกัน ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในประเทศที่มีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สูง มีโอกาสน้อยที่จะได้รับผลตอบแทนจากทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผลให้นักประดิษฐ์มีแนวโน้มที่จะมีแรงจูงใจน้อยที่จะเสี่ยงลงทุนในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา

A
ควรขอดูเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ หมายค้นจากศาล ตลอดจนคำสั่งภารกิจ และเอกสารมอบอำนาจจากเจ้าของสิทธิ์ ก่อนจะอนุญาตให้ตรวจสอบเอกสารของบริษัทฯ หรือเข้าสู่สำนักงาน ในส่วนของเจ้าของธุรกิจเองก็ควรจะสามารถแสดงใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ (License) ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงินค่าจัดซื้อซอฟต์แวร์