ข่าวสารและกิจกรรม

8 พ.ค. 2562
5137
ตรวจค้นและดำเนินคดีองค์กรธุรกิจ ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เดือน มี.ค. - เม.ย. 2562

เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นและดำเนินคดีกับองค์กรธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License) ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 พบการติดตี้งใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือไลเซ่นส์ (License) บนคอมพิวเตอร์ มากกว่า 200 เครื่อง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 25.41 ล้านบาท

จากรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า องค์กรธุรกิจที่ถูกดำเนินคดีทั้งหมด มีทั้งที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการ มีสถานประกอบการหรือโรงงานการผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เช่น นนทบุรี อยุธยา ชลบุรี และระยอง เป็นต้น  โดยมีทั้งองค์กรธุรกิจขนาดเล็กที่มีสินทรัพย์หลักหมื่นบาท ไปจนถึงองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งในบางรายเป็นองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียง และมีสินทรัพย์มากกว่า 200 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 80 เป็นธุรกิจที่มีคนไทยเป็นเจ้าของ ส่วนที่เหลือเป็นธุรกิจที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้น เช่น ออสเตรเลีย และเกาหลี

จากองค์กรธุรกิจที่ถูกดำเนินคดีทั้งหมด พบธุรกิจที่มีการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่มีไลเซ่นส์ถูกต้องครบถ้วน บนคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ตัวอย่างเช่น

  •        ผู้ผลิตกล่องพลาสติกสำหรับจัดเก็บอาหาร
  •        ผู้จัดจำหน่ายและที่ปรึกษาด้านวัสดุก่อสร้าง

ในธุรกิจกลุ่มนี้ ตรวจพบว่าบางแห่งมีการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่มีไลเซ่นส์บนคอมพิวเตอร์เป็นร้อยเครื่อง มีทั้งซอฟต์แวร์ที่มีมูลค่าสูง และซอฟต์แวร์ทั่วไปที่มีมูลค่าไม่สูงมาก เช่น โปรแกรมดิกชันนารี เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีธุรกิจบางประเภท ที่ตรวจพบว่าโดยส่วนใหญ่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่มีมูลค่าสูง ตัวอย่างเช่น

  •        ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
  •        ผู้ให้บริการออกแบบและตกแต่งภายใน

ในธุรกิจกลุ่มนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยไม่มีไลเซ่นส์บนคอมพิวเตอร์เพียงไม่กี่เครื่องในองค์กร แต่เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่มีมูลค่าสูง เช่น ซอฟต์แวร์ประเภทออกแบบเขียนแบบ ดังนั้น มูลค่าการละเมิดฯ หรือมูลค่าความเสียหายจึงสูงมากตามมูลค่าซอฟต์แวร์ที่ละเมิดฯ

สมัครรับข้อมูลข่าวสารเพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง